Koniec I półrocza r. szk. 2017/2018

Regulamin Uczniowski

REGULAMIN UCZNIOWSKI

 Głównym celem niniejszego regulaminu jest:

 • zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole,
 • zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły,
 • wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej,
 • kształcenie nawyków systematycznej i sumiennej pracy,
 • upowszechnienie mody na nienaganne maniery uczniów naszej szkoły,
 • eliminowanie wulgarnego słownictwa z życia szkoły.

 Uczeń ma prawo:

 1. Uczyć się, rozwijać swoje talenty i zainteresowania.
 2. Wiedzieć czego będzie się uczył i jakie wymagania będzie mu stawiał nauczyciel.
 3. Wiedzieć jaką dostał ocenę i znać jej uzasadnienie.
 4. Pisać nie więcej niż trzy prace klasowe, lub sprawdziany w tygodniu i nie więcej niż jedną pracę lub sprawdzian dziennie.
 5. Czuć się bezpiecznie.
 6. Do pomocy nauczycieli lub wychowawców.
 7. Do wyrażania własnych myśli i uczuć w sposób nie uwłaczający godności osobistej innych ludzi.
 8. Do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.
 9. Do poszanowania swoich poglądów przez kolegów i nauczycieli.
 10. Do odpoczynku w czasie przerw.
 11. Do odwoływania się do niniejszego regulaminu.

 Uczeń ma obowiązek:

 1. Zachowywać się kulturalnie.
 2. Regularnie uczęszczać do szkoły.
 3. Starannie przygotowywać się do wszystkich lekcji.
 4. Aktywnie uczestniczyć w lekcjach.
 5. Dbać o mienie szkoły oraz innych osób oraz własne.
 6. Naprawiać wyrządzoną przez siebie szkodę (zniszczenia).
 7. Pokazywać rodzicom wszelkie komunikaty i informacje szkolne.
 8. Pozdrawiać spotkane osoby na terenie szkoły i pracowników poza szkołą.
 9. Odnosić się z szacunkiem do koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 10. Szanować odmienność innych ludzi.
 11. Być skromnym zarówno w zachowaniu jak i wyglądzie. Obowiązuje mundurek szkolny.
 12. Ubierać się przepisowo na wszystkie uroczystości szkolne (biała bluzka/ koszula, czarna lub granatowa spódnica/ spodnie).
 13. Ubierać się przepisowo na lekcje wychowania fizycznego (strój sportowy).
 14. Uprawiać sport i uczestniczyć w zabawie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

 Uczniowi nie wolno:

 1. Stosować przemocy fizycznej i psychicznej.
 2. Działać na szkodę innych osób.
 3. Zaniedbywać przyjętych na siebie obowiązków.
 4. Spóźniać się na lekcje.
 5. Wagarować, przeszkadzać innym w lekcji.
 6. Używać wulgarnego słownictwa.
 7. Wychodzić z sali lekcyjnej podczas lekcji z wyjątkiem uzasadnionych wypadków za pozwoleniem nauczyciela.
 8. Przebywać podczas przerw poza terenem szkoły (boisko, plac manewrowy, sklep itp.).
 9. Niszczyć mienia szkoły, innych osób oraz własne.
 10. Farbować włosów, malować się, malować paznokci, ubierać się ekstrawagancko, nosić kolczyków (chłopcy0.
 11. Zaśmiecać klsy i pozostałych pomieszczeń szkolnych.
 12. Palić papierosów, pić alkoholu.
 13. Przynosić do szkoły:
 • wszelkich przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia,
 • biżuterii,
 • przedmiotów wartościowych,
 • sprzętu nagłaśniającego (telefony komórkowe, MP3, MP4, dyktafonów itp.).

 Nagrody

Za rzetelną naukę, pracę na rzecz szkoły, wzorową postawę oraz szczególne osiągnięcia uczeń może otrzymać następujące nagrody:

 1. pochwała wychowawcy lub opiekuna samorządu uczniowskiego,
 2. pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej (wpis do księgi pochwał),
 3. dyplom,
 4. nagrody rzeczowe,
 5. tytuł dżentelmena/ damy szkoły,
 6. list pochwalny do rodziców uczniów klas szóstych,
 7. tytuł sportowca roku.

 Kary

Wobec uczniów nie przestrzegających w/w regulaminu będą stosowane kary przewidziane w statucie szkoły:

 1. upomnienie wychowawcy wobec klasy,
 2. nagana wychowawcy wobec klasy,
 3. upomnienie dyrektora,
 4. nagana dyrektora wobec społeczności uczniowskiej (wpis do księgi nagan),
 5. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
 6. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
 7. przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej samej lub inne szkoły.

 Regulamin opracowany na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej im. prof. W. Szafera w Barwicach.